Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:27

27ข้าพเจ้า​ขอ​สั่ง​ต้าน​ตังหลาย​ใน​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ว่า หื้อ​อ่าน​จดหมาย​นี้​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กู้​คน​ตี้​หั้น​ฟัง​ตวย​เน่อ