Search form

1 ทิโมธี 1:10

10คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​ฮ่วม​เพศ​กับ​เพศ​เดียว​กั๋น คน​ตี้​ขาย​คน คน​ขี้​จุ คน​ตี้​เป๋น​พยาน​เท็จ กับ​คน​ตี้​เยียะ​สะป๊ะ​ขัด​กับ​หลัก​กำสอน​ตี้​ถูกต้อง