Search form

1 ทิโมธี 1:2

2เถิง​ทิโมธี​ลูก​แต๊ๆ ใน​ความ​เจื้อ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ความ​เมตต๋า​กรุณา​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​เต๊อะ