Search form

1 ทิโมธี 1:5

5กำสั่ง​ของ​ข้าพเจ้า​นี้​มี​เป้าหมาย​เปื้อ​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ฮัก​กั๋น เป๋น​ผล​จาก​ใจ๋​บริสุทธิ์ ตึง​จิต​สำนึก​ตี้​ดี กับ​ความ​เจื้อ​อย่าง​จริง​ใจ๋