Search form

1 ทิโมธี 2:15

15จาใด​ก็​ต๋าม​แม่ญิง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​ตาง​ก๋าน​เกิด​ลูก ถ้า​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ ความ​ฮัก ความ​บริสุทธิ์ กับ​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เหมาะสม