Search form

1 ทิโมธี 2:6

6ผู้​ตี้​สละ​จีวิต​เป๋น​ก้าไถ่​สำหรับ​กู้​คน​หื้อ​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​กับ​ความ​ต๋าย เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด เปื้อ​เป๋น​หลักฐาน​ตี้​ยืนยัน​ว่า พระเจ้า​ใค่​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ