Search form

1 ทิโมธี 2:7

7ย้อน​จาอี้​พระเจ้า​จึง​แต่งตั้ง​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต เปื้อ​ไป​บอก​กับ​สอน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​จริง​หื้อ​คน​ต่างจ้าด ข้าพเจ้า​อู้​ซื่อ​บ่ได้​ขี้​จุ