Search form

1 ทิโมธี 4:10

10ย้อนจาอั้น​หมู่​เฮา​จึง​อดทน​เยียะ​ก๋าน​หนัก ก็​ย้อน​ว่า​เฮา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ ตี้​เป๋น​พระ​ผู้จ้วย​ของ​คน​ตังหลาย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ