Search form

1 ทิโมธี 5:16

16ถ้า​แม่ญิง​คน​ใด​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​มี​ญาติ​ปี้น้อง​เป๋น​แม่​หม้าย ก็​หื้อ​จ้วยเหลือ​ผ่อกอย​ญาติ​ตี้​เป๋น​แม่​หม้าย​นั้น เปื้อ​จะ​บ่เป๋น​ภาระ​ของ​คริสตจักร แล้ว​คริสตจักร​ก็​จะ​ได้​จ้วยเหลือ​แม่​หม้าย​ตี้​ตุ๊กยาก​แต๊ๆ