Search form

1 ทิโมธี 5:6

6แต่​แม่​หม้าย​ตี้​ปล่อย​ตั๋ว​ปล่อย​ใจ๋​ซอบ​ม่วน​ก็​ถือ​ว่า​เขา​ต๋าย​แล้ว​ตาง​จิตวิญญาณ แม้​ว่า​ตั๋ว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ก็​ต๋าม