Search form

1 ทิโมธี 6:12

12หื้อ​ต่อสู้​อย่าง​เต๋ม​ก๋ำลัง​เปื้อ​ฮักษา​หลัก​ความ​เจื้อ​ไว้ แล้ว​ฮับ​รางวัล คือ​จีวิต​นิรันดร์​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​ต้าน​มา​ฮับ ต๋อน​ตี้​ต้าน​ได้​เป๋น​พยาน​ตี้​ดี​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน ต่อ​หน้า​คน​จ๋ำนวน​นัก