Search form

1 ทิโมธี 6:13

13ข้าพเจ้า​ขอ​สั่ง​ต้าน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​จีวิต​กับ​สิ่ง​ตังมวล กับ​ต่อ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​บอก​เรื่อง​ความ​จริง​ของ​พระองค์​เอง​ต่อ​หน้า​ปอนทิอัส ปีลาต​ตี้​ศาล