Search form

1 ทิโมธี 6:19

19เมื่อ​เยียะ​จาอี้​แล้ว ก็​นับ​ว่า​เป๋น​ก๋าน​ฮอม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ใน​สวรรค์ เซิ่ง​เป๋น​รากฐาน​ตี้​มั่นคง​สำหรับ​อนาคต เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​ตี้​แต๊​จริง