Search form

1 ทิโมธี int

นี่​เป๋น​จดหมาย​ตี้​เปาโล​เขียน​เถิง​ทิโมธี เปาโล​ถือ​ว่า​ทิโมธี​เป๋น​เหมือน​ลูกบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ กับ​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี ทิโมธี​ติดต๋าม​เปาโล​ใน​ก๋าน​เตียว​ตาง​บอก​ข่าวดี​เตื้อ​ตี้​สอง​กับ​เตื้อ​ตี้​สาม ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​ฝาก​กำสอน​ไป​กับ​ทิโมธี​เปื้อ​หื้อ​สอน​คริสตจักร​กู้​ตี้ จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่ได้​เขียน​หื้อ​ก้า​ทิโมธี​เต้าอั้น แต่​มี​กำสอน​สำคัญ​สำหรับ​คริสตจักร​ตึงหมด เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 64

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​ทิโมธี​ต๋อน​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย ต๋อน​นั้น​เปาโล​ออก​เตียว​ตาง​ต่อไป​แหม​ตี้​นึ่ง​แต่​ละ​ทิโมธี​ไว้​ใน​เมือง​เอเฟซัส​เปื้อ​จะ​ผ่อกอย​คริสตจักร​ตี้​หั้น

ต๋อน​นั้น​มี​คน​เข้า​มา​สอน​ผิด​ตี้​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​หลง​ตาง​ไป​กับ​กำสอน​หมู่​นั้น เปาโล​จึง​เขียน​เถิง​ทิโมธี​เปื้อ​จะ​สั่ง​หื้อ​ต่อต้าน​กำสอน​ตี้​ผิด​หมู่​นั้น ต้าน​เน้น​เถิง​ความ​ฮับ​ผิด​ชอบ​ของ​ทิโมธี ตี้​จะ​สอน​ผู้เจื้อ​ว่า​ก๋าน​อธิษฐาน​เผื่อ​ผู้นำ​ใน​กู้​ตี้​กู้​ต๋ำแหน่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สำคัญ เปาโล​สอน​เรื่อง​ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระเจ้า กับ​สอน​เกี่ยว​กับ​คน​ตี้​จะ​เป๋น​ผู้นำ​ใน​คริสตจักร​ต้อง​มี​คุณสมบัติ​จาใด