Search form

2 โครินธ์ 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระเจ้า กับ​จาก​ทิโมธี​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา​ตวย

เถิง​ผู้​เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​ตี้​เมือง​โครินธ์ กับ​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​อยู่​ใคว่​แคว้น​อาคายา