Search form

2 โครินธ์ 1:19

19ย้อน​ว่า พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ข้าพเจ้า กับ​สิลวานัส ตึง​ทิโมธี ได้​บอก​กับ​หมู่​ต้าน ก็​บ่ใจ้​เป๋น “แต๊” กับ “บ่แต๊” แต่​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​บอก​นั้น​ก็​เป๋น “แต๊”​หมด