Search form

2 โครินธ์ 1:3

3สรรเสริญ​พระเจ้า พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา พระเจ้า​เป๋น​พระบิดา​ตี้​มี​เมตต๋า​กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​จ้วย​เฮา​กู้​อย่าง