Search form

2 โครินธ์ 10

เปาโล​แก้ต่าง​หื้อ​ตั๋วเก่า

1ข้าพเจ้า​เปาโล ขอ​อ้อนวอน​หมู่​ต้าน​เป๋น​ก๋าน​ส่วน​ตั๋ว โดย​ความ​สุภาพ​อ่อนน้อม กับ​ความ​เมตต๋า​ของ​พระคริสต์ บาง​คน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ขี้แขะ​เมื่อ​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย แต่​เมื่อ​อยู่​ไก๋​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​คน​ห้าว 2คือ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ขอ​เต๊อะ​ว่า​บ่ดี​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​เป๋น​คน​ห้าว​ใส่​หมู่​ต้าน ย้อน​ข้าพเจ้า​แน่ใจ๋​ว่า จะ​เป๋น​จาอั้น​ได้​กับ​หมู่​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า เฮา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​คน​ใน​โลก​นี้ 3ย้อน​ว่า เถิงแม้​เฮา​จะ​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​โลก​นี้ แต่​เฮา​ก็​บ่ได้​สู้ฮบ​เหมือน​กับ​คน​ใน​โลก​นี้ 4ย้อน​ว่า​อาวุธ​ของ​เฮา​ตี้​ใจ๊​สู้ฮบ​นั้น บ่เหมือน​อาวุธ​ใน​โลก​นี้ แต่​อาวุธ​ของ​เฮา​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​ทำลาย​ฐาน​ตี้​ตั้ง​ได้ คือ​ทำลาย​เหตุผล​ผิดๆ 5กับ​ทำลาย​ก่ำแปง​สูง​ตี้​ขัดขวาง​บ่หื้อ​คน​ฮู้​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ของ​พระเจ้า ตึง​ยับ​กำกึ๊ด​กู้​อย่าง​ของ​คน​หื้อ​มา​เจื้อฟัง​พระคริสต์ 6กับ​หลังจาก​ตี้​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว เฮา​ก็​พร้อม​ตี้​จะ​ลงโต้ษ​กู้​คน​ตี้​บ่เจื้อฟัง

7ผ่อ​สิ่ง​ตี้​มี​หื้อ​หัน​หั้น​เต๊อะ ถ้า​ใผ​มั่นใจ๋​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​ของ​พระคริสต์ ก็​หื้อ​เขา​กึ๊ด​ผ่อ​แหม​เตื้อ​ว่า ถ้า​เขา​เป๋น​ของ​พระคริสต์ เฮา​ก็​เป๋น​ของ​พระคริสต์​เหมือน​กั๋น 8เถิง​แม้ว่า​ข้าพเจ้า​ผ่อ​เหมือน​ว่า​จะ​อวด​นัก​ไป​หน้อย​ใน​เรื่อง​สิทธิ​อำนาจ​ของ​เฮา ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​กับ​เฮา​ไว้ ข้าพเจ้า​ก็​บ่อาย​ตี้​จะ​อวด ตี้​พระองค์​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​กับ​เฮา ก็​สำหรับ​เสริมสร้าง​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​ทำลาย 9ข้าพเจ้า​บ่ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​มา​ขู่​หมู่​ต้าน​หื้อ​กั๋ว 10ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​อู้​ว่า “กำ​ใน​จดหมาย​ของ​เปาโล​นั้น​แฮง​กับ​เด็ดขาด​ก็​แต๊ แต่​จาใด​ต๋อน​ตี้​เขา​มา​อยู่​กับ​เฮา เขา​หยัง​มา​ผ่อ​เหมือน​คน​อ่อนแอ​กับ​อู้​บ่เป๋น​เรื่อง” 11คน​ตี้​อู้​จาอี้​ก็​หื้อ​จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า ใน​จดหมาย​เฮา​เขียน​ไว้​จาใด เมื่อ​เฮา​ไป​เถิง เฮา​ก็​จะ​เยียะ​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 12เฮา​บ่ก้า​ตี้​จะ​เทียบ​จั๊น​กาว่า​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​บาง​คน​ตี้​ยกย่อง​ตั๋ว​เก่า​เน่อ คน​หมู่​นี้​ก็​บ่หลวก​แต๊ๆ ตี้​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​หมู่​เดียว​กั๋น กับ​เอา​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​มาตรฐาน​ใน​ก๋าน​วัด​กั๋น

13แต่​เฮา​จะ​บ่อวด​เกิ๋น​ขอบเขต​ตี้​สมควร​เน่อ จะ​อวด​ก้า​ใน​ขอบเขต​ก๋าน​งาน​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หมาย​หื้อ​เฮา​เยียะ​เต้าอั้น เซิ่ง​ก็​รวม​ตึง​ก๋าน​งาน​ตี้​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย 14ย้อน​ว่า​เฮา​บ่ได้​เยียะ​เกิ๋น​หน้าตี้ แต่​ถ้า​เฮา​บ่ได้​มา​หา​หมู่​ต้าน นั่น​ก็​แสดง​ว่า​เฮา​อวด​เกิ๋น​ไป แต่​เฮา​เป๋น​หมู่​เก๊า​ตี้​เอา​ข่าวดี​ของ​พระคริสต์​มา​บอก​หมู่​ต้าน 15เฮา​บ่ได้​อวด​เกิ๋น​ขอบเขต​ก๋าน​งาน​ของ​เฮา บ่ได้​อวด​ใน​ก๋าน​งาน​ของ​คน​อื่น แต่​เฮา​หวัง​ว่า​เมื่อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น ก๋านงาน​ของ​เฮา​ก็​จะ​ได้​ขยาย​ใหญ่​นัก​ขึ้น​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​ตวย 16เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​ได้​บอก​ข่าวดี​ใน​ตี้​อื่นๆ ตี้​อยู่​นอก​เขต​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​เฮา​บ่อยาก​จะ​อวด​ใน​ก๋าน​งาน​ของ​คน​อื่น​ตี้​ได้​เยียะ​ไว้​ใน​ตี้​ของ​เขา​แล้ว 17อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ใผ​ใค่​อวด​ก็​หื้อ​อวด​ใน​สิ่ง​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เยียะ​เต๊อะ” 18ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ยกย่อง​ตั๋วเก่า ก็​บ่ได้​ฮับ​ก๋าน​ยอมฮับ แต่​คน​ตี้​พระเจ้า​ยกย่อง​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยอมฮับ