Search form

2 โครินธ์ 10:2

2คือ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ขอ​เต๊อะ​ว่า​บ่ดี​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​เป๋น​คน​ห้าว​ใส่​หมู่​ต้าน ย้อน​ข้าพเจ้า​แน่ใจ๋​ว่า จะ​เป๋น​จาอั้น​ได้​กับ​หมู่​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า เฮา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​คน​ใน​โลก​นี้