Search form

2 โครินธ์ 10:8

8เถิง​แม้ว่า​ข้าพเจ้า​ผ่อ​เหมือน​ว่า​จะ​อวด​นัก​ไป​หน้อย​ใน​เรื่อง​สิทธิ​อำนาจ​ของ​เฮา ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​กับ​เฮา​ไว้ ข้าพเจ้า​ก็​บ่อาย​ตี้​จะ​อวด ตี้​พระองค์​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​กับ​เฮา ก็​สำหรับ​เสริมสร้าง​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​ทำลาย