Search form

2 โครินธ์ 11:21

21ข้าพเจ้า​อาย​ตี้​จะ​บอก​ว่า​เฮา​อ่อนแอ​ล้ำ​ไป​ตี้​จะ​เยียะ​จาอั้น​กับ​หมู่​ต้าน

แต่​ใผ​ก้า​อวด​ใน​เรื่อง​ใด (​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​อู้​อย่าง​คน​ง่าว​) ข้าพเจ้า​ก็​ก้า​อวด​ใน​เรื่อง​นั้น​เหมือน​กั๋น