Search form

2 โครินธ์ 11:28

28นอก​จาก​ตึงหมด​นี้​แล้ว ก็​ยัง​มี​ปั๋ญหา​สะป๊ะ​มา​กด​ดัน​ข้าพเจ้า​อยู่​ตึง​วันๆ คือ​ข้าพเจ้า​เป๋น​ห่วง​คริสตจักร​ตึงหมด