Search form

2 โครินธ์ 12:14

14ข้าพเจ้า​เกียม​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม กับ​จะ​บ่เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​ได้​อะหยัง​จาก​หมู่​ต้าน แต่​ใค่​ได้​ก้า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ลูก​ก็​บ่ต้อง​สะสม​อะหยัง​หื้อ​ป้อแม่ แต่​เป๋น​ป้อแม่​เน่อ​ตี้​ต้อง​สะสม​หื้อ​ลูกๆ