Search form

2 โครินธ์ 13

กำ​ตั๊กตวาย​กับ​กำ​เตื๋อน​สุด​ต๊าย

1เตื้อ​นี้ จะ​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ข้อ​กล่าวหา​กู้​ข้อ​ต้อง​มี​พยาน​สอง​เถิง​สาม​คน เถิง​จะ​เจื้อถือ​ได้” 2ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ไป​หา​หมู่​ต้าน​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​เตื๋อน​หมู่​ตี้​เยียะ​บาป​อยู่​นั้น บ่าเดี่ยว​นี้​เถิงแม้​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ได้​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​เตื๋อน​หมู่​นั้น​แหม​เตื้อ​กับ​คน​อื่นๆ กู้​คน เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​แหม​เตื้อ ข้าพเจ้า​จะ​บ่เว้น​โต้ษ​หื้อ​ใผ​เลย 3ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ใค่​อยาก​ได้​หลักฐาน​ตี้​ว่า พระคริสต์​อู้​ผ่าน​ตาง​ข้าพเจ้า​แต๊ๆ พระคริสต์​บ่ได้​อ่อนแอ​ต่อ​หมู่​ต้าน แต่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​นัก​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน 4เถิงแม้​ว่า​พระองค์​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ย้อน​พระองค์​ยอม​อ่อนแอ แต่​พระองค์​ก็​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ย้อน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เถิงแม้​ว่า​เฮา​อ่อนแอ​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ แต่​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เฮา​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระองค์ เปื้อ​ฮับใจ๊​หมู่​ต้าน

5หื้อ​กวด​ผ่อ​ตั๋ว​เก่า​ลอ ว่า​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​ผู้เจื้อ​แต๊​ก่อ ทดสอบ​ตั๋ว​เก่า​ผ่อ​ลอ หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​พระเยซู​คริสต์​อยู่​ใน​หมู่​ต้าน เว้น​แต่​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ 6ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้​ว่า​เฮา​บ่ใจ้​หมู่​ตี้​บ่ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​ว่า​เป๋น​อัครทูต​แต๊ๆ 7เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า ขอ​บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​อะหยัง​ผิด​เลย ข้าพเจ้า​บ่ได้​อธิษฐาน​เปื้อ​หื้อ​คน​หัน​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​ตี้​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ แต่​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง เถิงแม้​ว่า​เฮา​ผ่อ​เหมือน​บ่สามารถ​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​ก็​ต๋าม 8มัน​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ขัด​กับ​ความ​จริง แต่​เฮา​เยียะ​เปื้อ​ความ​จริง​เต้าอั้น 9เมื่อ​เฮา​อ่อนแอ แต่​หมู่​ต้าน​เข้มแข็ง เฮา​ก็​ยินดี เฮา​อธิษฐาน​ก็​เปื้อ​สิ่ง​นี้ คือ​ขอ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ปิ๊ก​ไป​อยู่​ใน​สภาพ​ตี้​ดี​อย่าง​เก่า 10ย้อน​จาอี้ ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​สิ่ง​หมู่​นี้​มา​ใน​หว่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​ตวย เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ต้อง​เยียะ​แฮง​ต่อ​หมู่​ต้าน โดย​ก๋าน​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​ข้าพเจ้า เปื้อ​เสริมสร้าง​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​ทำลาย

11สุดต๊าย​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​ลา​ปี้น้อง​ตังหลาย ขอ​หื้อ​ปิ๊ก​ไป​อยู่​ใน​สภาพ​ตี้​ดี​อย่าง​เก่า​เน่อ ขอ​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​เยียะ ขอ​หื้อ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น กับ​ขอ​หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​สงบสุข แล้ว​พระเจ้า​แห่ง​ความ​ฮัก​กับ​สันติสุข​ก็​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน

12หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​อย่าง​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ 13หมู่​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ก็​ฝาก​ความ​กึ๊ดเติง​มา​หา​หมู่​ต้าน​ตวย

14ขอ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า ตึง​ก๋าน​มี​ส่วน​ฮ่วม​กั๋น​ย้อน​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จง​มี​แก่​หมู่​ต้าน​เต๊อะ