Search form

2 โครินธ์ 13:10

10ย้อน​จาอี้ ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​สิ่ง​หมู่​นี้​มา​ใน​หว่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​ตวย เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ต้อง​เยียะ​แฮง​ต่อ​หมู่​ต้าน โดย​ก๋าน​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​ข้าพเจ้า เปื้อ​เสริมสร้าง​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​ทำลาย