Search form

2 โครินธ์ 13:3

3ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ใค่​อยาก​ได้​หลักฐาน​ตี้​ว่า พระคริสต์​อู้​ผ่าน​ตาง​ข้าพเจ้า​แต๊ๆ พระคริสต์​บ่ได้​อ่อนแอ​ต่อ​หมู่​ต้าน แต่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​นัก​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน