Search form

2 โครินธ์ 13:4

4เถิงแม้​ว่า​พระองค์​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ย้อน​พระองค์​ยอม​อ่อนแอ แต่​พระองค์​ก็​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ย้อน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เถิงแม้​ว่า​เฮา​อ่อนแอ​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ แต่​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เฮา​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระองค์ เปื้อ​ฮับใจ๊​หมู่​ต้าน