Search form

2 โครินธ์ 2

1จาอั้น ข้าพเจ้า​ได้​ตั้งใจ๋​ไว้​ว่า จะ​บ่ไป​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ต้อง​ตุ๊กใจ๋​แหม 2ย้อน​ว่า ถ้า​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตุ๊กใจ๋ แล้ว​จะ​มี​ใผ​แหม​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข ถ้า​บ่ใจ้​หมู่​ต้าน​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​ตุ๊กใจ๋ 3ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​จาอั้น​ใน​ฉบับ​ตี้​แล้ว เปื้อ​เมื่อ​ไป​เถิง​แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ต้อง​ตุ๊กใจ๋​กับ​คน​ตี้​ควร​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข หมู่​ต้าน​กู้​คน​ก็​จะ​มี​ความ​สุข​ไป​ตวย 4ย้อน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นั้น​เถิง​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ลำบาก​ใจ๋ กับ​หนักใจ๋​ขนาด น้ำต๋า​ไหล​แล้ว​ไหล​แหม ตี้​เขียน​จาอั้น​บ่ใจ้​เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตุ๊กใจ๋​เน่อ แต่​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮัก​หมู่​ต้าน​กู้​คน​นัก​มอก​ใด

ก๋าน​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​เกย​เยียะ​ผิด

5ถ้า​ใผ​คน​ใด​คน​นึ่ง​เยียะ​หื้อ​คน​ตุ๊กใจ๋ เขา​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ตุ๊กใจ๋​คน​เดียว​เน่อ แต่​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​ตุ๊กใจ๋​ตวย​บ่นัก​ก็​หน้อย (​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​อยาก​อู้​หื้อ​แฮง​ไป​) 6ตี้​หมู่​ต้าน​ส่วน​ใหญ่​ได้​ลงโต้ษ​เขา​ก็​ปอ​แล้ว 7จาอั้น​หมู่​ต้าน​ก็​เปิง​ดี​ตี้​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​เขา กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​เขา เปื้อ​บ่หื้อ​เขา​จ๋ม​อยู่​กับ​ความ​ตุ๊ก​หนัก​นั้น 8ข้าพเจ้า​ขอ​อ้อนวอน​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​หื้อ​เขา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ฮัก​เขา 9นี่​เป๋น​เหตุ​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​เถิง​หมู่​ต้าน​ก่อน​หน้า​นี้ เปื้อ​จะ​ทดสอบ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ยอม​เจื้อฟัง​กู้​เรื่อง​ก่อ 10ถ้า​หมู่​ต้าน​ยกโต้ษ​หื้อ​ใผ ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​เขา​ตวย กับ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ยกโต้ษ​หื้อ​นั้น (​ถ้า​มี​เรื่อง​อะหยัง​หื้อ​ยกโต้ษ​) ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​ต่อหน้า​พระคริสต์​ย้อน​หัน​แก่​หมู่​ต้าน 11เปื้อ​บ่หื้อ​ซาต๋าน​จุล่าย​เฮา​ได้ ย้อน​เฮา​ฮู้​ตัน​เล่ห์เหลี่ยม​ของ​มัน​ดี

จีวิต​ของ​เฮา​ใน​พระคริสต์

12ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง​เมือง​โตรอัส เปื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระคริสต์​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ได้​เปิด​โอกาส​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​ก๋าน​ตี้​หั้น 13แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่สบายใจ๋​เลย ย้อน​บ่ปะ​ทิตัส​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จึง​ลา​คน​ตี้​หั้น แล้ว​เตียวตาง​ไป​ตี้​แคว้น​มาซิโดเนีย

14แต่​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า ผู้​ตี้​นำ​หมู่​เฮา เซิ่ง​เป๋น​เหมือน​เชลย​ของ​พระคริสต์ ใน​ขบวน​แห่​ฉลอง​มี​ชัย​ของ​พระองค์​ตลอด​มา พระเจ้า​ใจ๊​เฮา​เผยแพ่​ความ​ฮู้​เรื่อง​พระคริสต์​ไป​กู้ๆ ตี้ เหมือน​น้ำหอม​ตี้​หอม​ไป​ใคว่ 15ย้อน​ว่า​เฮา​เป๋น​เหมือน​กลิ่น​ของ​เครื่องหอม​ตี้​พระคริสต์​เผา​ถวาย​หื้อ​พระเจ้า ตี้​ลอย​ไป​ต้ามก๋าง​คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​กับ​คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย 16สำหรับ​คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย กลิ่น​นั้น​ก็​เป๋น​กลิ่น​ตี้​นำ​เขา​ไป​หา​ความ​ต๋าย แต่​สำหรับ​คน​ตี้​จะ​รอด กลิ่น​นั้น​ก็​เป๋น​กลิ่น​หอม​ตี้​นำ​ไป​หา​จีวิต จาอั้น​มี​ใผ​พ่อง​ตี้​สามารถ​เยียะ​ก๋าน​นี้​ได้ 17ย้อน​ว่า​เฮา​บ่เหมือน​หลายๆ คน​ตี้​เอา​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ไป​หา​กิ๋น แต่​พระเจ้า​ใจ๊​เฮา​มา เฮา​จึง​บอก​ออก​ไป​อย่าง​น้ำใสใจ๋จริง​ต่อหน้า​พระองค์​ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์