Search form

2 โครินธ์ 2:13

13แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่สบายใจ๋​เลย ย้อน​บ่ปะ​ทิตัส​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จึง​ลา​คน​ตี้​หั้น แล้ว​เตียวตาง​ไป​ตี้​แคว้น​มาซิโดเนีย