Search form

2 โครินธ์ 3:17

17องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ข้อ​นี้​ก็​คือ​พระวิญญาณ ตี้​ไหน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ตี้​หั้น​ก็​มี​อิสระ