Search form

2 โครินธ์ 3:6

6ผู้​ตี้​จ้วย​หื้อ​เฮา​สามารถ​ฮับใจ๊​ต๋าม​พันธสัญญา​ใหม่ ตี้​บ่ใจ้​เป๋น​ไป​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ตี้​เขียน​ไว้ แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระวิญญาณ ย้อน​ว่า​บท​บัญญัติ​ตี้​เขียน​ไว้​นั้น​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ฝ่าย​จิตวิญญาณ แต่​พระวิญญาณ​นำ​ไป​เถิง​จีวิต​ฝ่าย​จิตวิญญาณ