Search form

2 โครินธ์ 3:9

9ย้อน​ถ้า​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ก๋าน​ลงโต้ษ​ยัง​มา​โดย​รัศมี แล้ว​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​นำ​ไป​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​จะ​ซ้ำ​มี​รัศมี​นัก​เหลือ​นั้น​มอก​ใด