Search form

2 โครินธ์ 4:1

อุ่ง​สมบัติ​อัน​ล้ำก้า

1ย้อน​จาอี้​เฮา​จึง​บ่หมด​ก๋ำลังใจ๋ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เมตต๋า​มอบหมาย​หื้อ​เฮา​เยียะ​ก๋าน​นี้