Search form

2 โครินธ์ 4:6

6ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​บอก​ว่า “หื้อ​มี​แสง​เป่งแจ้ง​ออก​มา​จาก​ความ​มืด” ก็​เป๋น​องค์​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ได้​ส่อง​แสง​เป่งแจ้ง​เข้า​มา​ใน​จิตใจ๋​ของ​เฮา เยียะ​หื้อ​เฮา​ฮู้​เถิง​รัศมี​ของ​พระองค์​ตี้​อยู่​บน​หน้า​ของ​พระเยซู​คริสต์