Search form

2 โครินธ์ 5

1ย้อน​เฮา​ฮู้​ว่า ถ้า​เต็นท์​ของ​เฮา​ตี้​เฮา​อาศัย​อยู่​ใน​โลก​นี้ คือ​ตั๋ว​ของ​เฮา ถูก​ทำลาย​ไป พระเจ้า​ก็​จะ​หื้อ​บ้าน​หลัง​ใหม่​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​กับ​เฮา ตี้​บ่ได้​แป๋ง​โดย​คน กับ​อยู่​ได้​ตลอด​ไป 2ต๋อน​นี้​เฮา​ยัง​อยู่​ใน​เต็นท์​นี้ เฮา​ก็​โอดโอย​ย้อน​ใค่​อยู่​บ้าน​ของ​เฮา​ตี้​มา​จาก​สวรรค์ 3แม่น​ละ เมื่อ​เฮา​ได้​นุ่ง​มัน​เหมือน​เสื้อผ้า แล้ว​เฮา​จะ​บ่ป๋วย 4เฮา​ตี้​อยู่​ใน​เต็นท์​นี้​ก็​ฮู้สึก​อ่อนใจ๋​กับ​ภาระ​ตี้​หนัก เฮา​บ่ได้​อยาก​จะ​ละขว้าง​ตั๋ว​ใน​โลก​นี้​ออก แต่​เฮา​ใค่​นุ่ง​ตั๋ว​ใหม่ เปื้อ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​นั้น​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​หื้อ​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​อยู่​ได้​ตลอด​ไป 5พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​เกียม​เฮา​ไว้​สำหรับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​นี้ กับ​พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​หื้อ​พระวิญญาณ​เป๋น​ก้า​มัดจ๋ำ​ของ​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้​กับ​เฮา

6จาอั้น​เฮา​เลย​มั่นใจ๋​อยู่​ตลอด กับ​ฮู้​ว่า เต้า​ตี้​เฮา​ยัง​อยู่​ใน​ตั๋ว​นี้ เฮา​ก็​อยู่​ไก๋​จาก​บ้าน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 7เฮา​จึง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​เจื้อ บ่ใจ้​ต๋าม​ตี้​เฮา​ผ่อ​หัน 8เฮา​เลย​มั่นใจ๋​กับ​ปอใจ๋​ตี้​จะ​ไป​จาก​ตั๋ว​นี้ แล้ว​ไป​อยู่​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ดี​กว่า 9จาอั้น เฮา​จึง​ตั้ง​เป้า​ว่า บ่ว่า​เฮา​จะ​อยู่​ใน​ตั๋ว​นี้​ก็​ดี กาว่า​จะ​ไป​จาก​ตั๋ว​นี้​ก็​ดี เฮา​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋ 10ย้อน​ว่า​เฮา​กู้​คน​ต้อง​ไป​อยู่​ต่อหน้า​พระคริสต์ เปื้อ​หื้อ​พระองค์​ตัดสิน เปื้อ​แต่​ละ​คน​จะ​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​สมควร​จะ​ได้ฮับ ต๋าม​ตี้​เฮา​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​นี้

ก๋าน​ปา​คน​มา​คืนดี​กับ​พระเจ้า

11จาอั้น ย้อน​เฮา​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า เฮา​จึง​จั๊กจวน​คน​ตังหลาย​หื้อ​มา​หา​พระองค์ พระองค์​ฮู้​ดี​ว่า​เฮา​เป๋น​จาใด กับ​ข้าพเจ้า​ก็​หวัง​ว่า​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้จัก​เฮา​จาอั้น​ตวย 12เฮา​บ่ได้​ยกย่อง​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แหม แต่​เฮา​หื้อ​โอกาส​หมู่​ต้าน​ได้​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ตอบโต้​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ภูมิใจ๋​แต่​สิ่ง​ตี้​อยู่​ตัง​นอก แตน​ตี้​จะ​เป๋น​สิ่ง​ตี้​อยู่​ตัง​ใน​ใจ๋ 13ถ้า​เฮา​เป๋น​ผีบ้า ก็​เป๋น​ผีบ้า​ย้อน​หันแก่​พระเจ้า กับ​ถ้า​เฮา​มี​สติ​ดี​เหมือน​คน​ปกติ​ก็​ย้อน​หันแก่​หมู่​ต้าน 14ย้อน​ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์​ควบคุม​เฮา​อยู่ เฮา​มั่นใจ๋​จาอี้​ว่า มี​ผู้​นึ่ง​ต๋าย​เปื้อ​เฮา​กู้​คน จาอั้น​เฮา​กู้​คน​ก็​ได้​ต๋าย​กั๋น​หมด​แล้ว 15พระองค์​ต๋าย​เปื้อ​กู้​คน เปื้อ​คน​ตี้​มี​จีวิต​อยู่ จะ​บ่อยู่​เปื้อ​ตั๋ว​เก่า​แหม​ต่อ​ไป แต่​จะ​อยู่​เปื้อ​พระองค์​ผู้​ตี้​ต๋าย​แล้ว กับ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เปื้อ​หมู่​เขา

16ย้อน​จาอั้น ตั้งแต่​นี้​ต่อไป เฮา​จะ​บ่ตัดสิน​ใผ​ต๋าม​มาตรฐาน​ของ​โลก เถิง​แม้ว่า​ตะก่อน​เฮา​เกย​ตัดสิน​พระคริสต์​จาอั้น แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​บ่ตัดสิน​พระองค์​จาอั้น​แหม 17จาอั้น​ถ้า​ใผ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ เขา​ก็​เป๋น​คน​ใหม่​แล้ว สิ่ง​เก่าๆ ก็​หมด​ไป ผ่อ​ลอ สิ่ง​ใหม่ๆ ก็​เกิด​ขึ้น 18ตึงหมด​นี้​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​เยียะ​หื้อ​เกิด​ขึ้น เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ได้​คืนดี​กับ​พระองค์​โดย​ตาง​พระคริสต์ กับ​มอบ​หน้าตี้​หื้อ​เฮา​ปา​คน​ตังหลาย​มา​คืนดี​กับ​พระองค์​ตวย 19คือ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​คน​ใน​โลก​นี้​มา​คืนดี​กับ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ กับ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​หมู่​เขา กับ​พระองค์​ก็​มอบ​เรื่อง​ก๋าน​คืนดี​นี้​หื้อ​เฮา​เอา​ไป​บอก​หมู่​เขา 20จาอั้น​เฮา​จึง​มา​อู้​แตน​พระคริสต์ เหมือน​กับ​ว่า​พระเจ้า​ขอ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​เฮา เฮา​จึง​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​แตน​พระคริสต์​หื้อ​หมู่​ต้าน​คืนดี​กับ​พระเจ้า​เต๊อะ 21พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระ​คริสต์​ผู้​ตี้​บ่มี​บาป หื้อ​มี​ส่วน​ใน​บาป​ของ​หมู่​เฮา เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ผ่าน​ตาง​พระองค์