Search form

2 โครินธ์ 5:11

ก๋าน​ปา​คน​มา​คืนดี​กับ​พระเจ้า

11จาอั้น ย้อน​เฮา​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า เฮา​จึง​จั๊กจวน​คน​ตังหลาย​หื้อ​มา​หา​พระองค์ พระองค์​ฮู้​ดี​ว่า​เฮา​เป๋น​จาใด กับ​ข้าพเจ้า​ก็​หวัง​ว่า​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้จัก​เฮา​จาอั้น​ตวย