Search form

2 โครินธ์ 5:17

17จาอั้น​ถ้า​ใผ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ เขา​ก็​เป๋น​คน​ใหม่​แล้ว สิ่ง​เก่าๆ ก็​หมด​ไป ผ่อ​ลอ สิ่ง​ใหม่ๆ ก็​เกิด​ขึ้น