Search form

2 โครินธ์ 6:14

เตื๋อน​เรื่อง​ความ​สัมพันธ์​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ

14ต้าน​ห้าม​มี​ความ​สัมพันธ์​ตี้​บ่เหมาะสม​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​เน่อ ย้อน​ว่า​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใน​สายต๋า​พระเจ้า​กับ​คน​บ่ดี​จะ​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​ได้​จาใด ก็​เหมือน​กับ​ความ​เป่งแจ้ง​จะ​อยู่​กับ​ความ​มืด​ได้​จาใด