Search form

2 โครินธ์ 6:2

2ย้อน​ว่า​พระองค์​อู้​ว่า

“ใน​เวลา​ตี้​เหมาะสม เฮา​ได้​ฟัง​เสียง​ของ​เจ้า

ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด เฮา​ได้​จ้วย​เจ้า​หื้อ​รอด”

ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ บ่าเดี่ยว​นี้​เถิง​เวลา​ตี้​เหมาะสม​นั้น​แล้ว กับ​เถิง​วัน​แห่ง​ความ​รอด​นั้น​แล้ว​ตวย