Search form

2 โครินธ์ 7:1

1เปื้อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ย้อน​พระเจ้า​ได้​สัญญา​กับ​เฮา​จาอี้ ก็​ขอ​หื้อ​เฮา​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​สะอาด​จาก​สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​กับ​จิต​วิญญาณ​เป๋น​บาป หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​อย่าง​สมบูรณ์​โดย​ความ​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า