Search form

2 โครินธ์ 8

เปาโล​สอน​เรื่อง​ก๋าน​แบ่งปั๋น​หื้อ​คน​อื่น

1ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เถิง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​หื้อ​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย 2ย้อน​ว่า ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​อย่าง​หนัก​มา​ทดลองใจ๋​หมู่​เขา​นัก​ขนาด​นั้น หมู่​เขา​ก็​มี​ความ​จื้นจมยินดี​จ๋น​เต๋มล้น จ๋น​เถิง​ขนาด​แบ่งปั๋น​หื้อ​กับ​คน​อื่น​อย่าง​ใจ๋​กว้าง เถิงแม้​ว่า​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​คน​ตุ๊กยาก​นัก​ขนาด 3ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า หมู่​เขา​หื้อ​นัก​เต้า​ตี้​หมู่​เขา​จะ​หื้อ​ได้ แต๊ๆ ก็​เกิ๋น​ก๋ำลัง​ของ​หมู่​เขา​แหม​ซ้ำ กับ​หื้อ​อย่าง​เต๋มใจ๋​ตวย 4หมู่​เขา​อ้อนวอน​เฮา​ขนาด​ตี้​จะ​จ้วยเหลือ​คน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ได้ 5กับ​หื้อ​นัก​เหลือ​ตี้​เฮา​กึ๊ด​ไว้​แหม คือ​หมู่​เขา​ได้​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​แก่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก่อน แล้ว​จึง​ได้​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​กับ​เฮา​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า 6ย้อน​จาอี้ เฮา​จึง​ได้​ขอ​ร้อง​หื้อ​ทิตัส​ไป​จ้วย​หมู่​ต้าน​ใน​ก๋าน​ดี​นี้​หื้อ​แล้ว ย้อน​เขา​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​เยียะ 7ใน​เมื่อ​หมู่​ต้าน​มี​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​จ๋น​เหลือล้น​แล้ว บ่ว่า​จะ​เป๋น​ความ​เจื้อ กำ​อู้​กำ​จ๋า ความ​ฮู้ ความ​กระตือรือร้น กับ​ความ​ฮัก​ของ​เฮา​ต่อ​หมู่​ต้าน ก็​ขอ​หื้อ​ต้าน​มี​ใจ๋​ใน​ก๋าน​ดี​นี้​อย่าง​เหลือล้น​ตวย

8ข้าพเจ้า​บ่ได้​สั่ง​เน่อ แต่​ใค่​หื้อ​ต้าน​ฮู้​เถิง​ก๋าน​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ของ​คน​อื่นๆ แล้ว​จะ​ลอง​ผ่อ​ว่า​ความ​ฮัก​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​เป๋น​ความ​ฮัก​แต๊​ก่อ 9ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​แล้ว​ว่า เถิงแม้​พระองค์​มั่งคั่ง แต่​ก็​ยอม​เป๋น​คน​ตุ๊ก ย้อน​หันแก่​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​คน​มั่งคั่ง​โดย​ตี้​พระองค์​ยอม​เป๋น​คน​ตุ๊ก​ยาก

10ส่วน​เรื่อง​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​แนะนำ​เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน​ว่า ปี๋​แล้ว หมู่​ต้าน​บ่ใจ้​เป๋น​ก้า​คน​ตั้งเก๊า​เยียะ​เต้าอั้น แต่​ยัง​เป๋น​หมู่​เก๊า​ตี้​ใค่​เยียะ​ตวย 11บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​ก็​ควร​ตี้​จะ​เยียะ​ก๋าน​นี้​หื้อ​แล้วๆ เหีย โดย​มี​ความ​กระตือรือร้น​เหมือน​ตี้​มี​ตั้งแต่​เก๊า ต๋าม​ก๋ำลัง​ตี้​หมู่​ต้าน​มี 12ถ้า​หมู่​ต้าน​มี​ใจ๋​กระตือรือร้น​อยู่​แล้ว พระเจ้า​ก็​จะ​ยอมฮับ​ต๋าม​ตี้​ต้าน​มี​อยู่ บ่ใจ้​ต๋าม​ตี้​ต้าน​บ่มี 13ข้าพเจ้า​บ่ได้​หมายเถิง​จะ​หื้อ​ต้าน​ไป​จ้วย​แบ่งเบา​ภาระ​คน​อื่น แล้ว​หมู่​ต้าน​ต้อง​ลำบาก​นัก​ขึ้น แต่​ใค่​หื้อ​กู้​คน​มี​ส่วน​จ้วย​เต้าๆ กั๋น 14คือ​ถ้า​ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​มี​เหลือ​อยู่​นัก​ก็​จะ​ได้​จ้วย​คน​ตี้​บ่มี เกิด​วัน​หน้า​วัน​ต๋า​หมู่​ต้าน​บ่มี แล้ว​หมู่​เขา​มี​นัก หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้​จ้วย​หมู่​ต้าน​พ่อง จาอี้​ก็​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​มี​ความ​เต้า​กั๋น 15อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“​คน​ตี้​เก็บ​ไว้​นัก ก็​มี​บ่นัก​ล้ำ​ไป

ส่วน​คน​ตี้​เก็บ​ไว้​หน้อย ก็​บ่เถิง​กับ​ขาด​”

ทิตัส​กับ​เปื้อน​ฮ่วม​งาน

16แต่​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​ทิตัส​มี​ใจ๋​ห่วง​หมู่​ต้าน​เหมือน​เฮา​ตวย 17เมื่อ​ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​เขา​ไป​หา​หมู่​ต้าน เขา​บ่ได้ฮับ​ก้า​กำ​ปาก​เต้าอั้น แต่​ใค่​ไป​แต๊ๆ กับ​ตั้งใจ๋​ไว้​ว่า​จะ​ไป​จ้วย​อยู่​แล้ว 18เฮา​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​คน​นึ่ง​เตียวตาง​ไป​กับ​ทิตัส​ตวย ผู้เจื้อ​คน​นั้น​เขา​เป๋น​คน​ตี้​คริสตจักร​กู้ๆ ตี้​นับถือ​ใน​เรื่อง​ก๋าน​บอก​ข่าวดี 19บ่ใจ้​เต้าอี้ คริสตจักร​หลายๆ ตี้ ก็​ได้​เลือก​กับ​แต่งตั้ง​หื้อ​เขา​เตียวตาง​ไป​กับ​เฮา ใน​ก๋าน​เอา​สตางค์​ไป​บริจาค​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม เซิ่ง​ก็​เป๋น​ก๋าน​ถวาย​เกียรติ​หื้อ​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​หื้อ​หัน​ว่า​เฮา​กระตือรือร้น​ตี้​จะ​จ้วย 20เฮา​ต้อง​หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี เปื้อ​บ่หื้อ​ใผ​ติเตี๋ยน​เฮา​ได้​ใน​เรื่อง​ก๋าน​จัดก๋าน​สตางค์​บริจาค​นี้ 21ย้อน​เฮา​ตั้งใจ๋​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง บ่ใจ้​ก้า​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​เต้าอั้น แต่​ใน​สายต๋า​ของ​คน​อื่น​ตวย

22เฮา​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​แหม​คน​นึ่ง​ไป​กับ​หมู่​เขา​ตวย เขา​แสดง​หื้อ​เฮา​หัน​หลาย​เตื้อ​แล้ว​ว่า​เขา​ใค่​จ้วย​หลาย​อย่าง บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​ซ้ำ​ใค่​จ้วย​นัก​ขึ้น ย้อน​เขา​มั่นใจ๋​ใน​หมู่​ต้าน​นัก 23ส่วน​ทิตัส​นั้น เขา​เป๋น​หุ้นส่วน กับ​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ของ​ข้าพเจ้า​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​หมู่​ต้าน ส่วน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​สอง​คน​ตี้​ไป​กับ​เขา​นั้น หมู่​เขา​เป๋น​ตั๋ว​แตน​คริสตจักร​ต่างๆ กับ​หมู่​เขา​หื้อ​เกียรติ​พระคริสต์​ตวย 24ย้อน​จาอั้น แสดง​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​ฮัก​หมู่​เขา เปื้อ​คริสตจักร​ตังหลาย​จะ​ได้​ฮู้​เถิง​ความ​ฮัก​ของ​หมู่​ต้าน กับ​ฮู้​ว่า​ตี้​เฮา​อู้​อวด​หมู่​ต้าน​ไว้​นั้น​ก็​เป๋น​แต๊