Search form

2 โครินธ์ 8:13

13ข้าพเจ้า​บ่ได้​หมายเถิง​จะ​หื้อ​ต้าน​ไป​จ้วย​แบ่งเบา​ภาระ​คน​อื่น แล้ว​หมู่​ต้าน​ต้อง​ลำบาก​นัก​ขึ้น แต่​ใค่​หื้อ​กู้​คน​มี​ส่วน​จ้วย​เต้าๆ กั๋น