Search form

2 โครินธ์ 8:3

3ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า หมู่​เขา​หื้อ​นัก​เต้า​ตี้​หมู่​เขา​จะ​หื้อ​ได้ แต๊ๆ ก็​เกิ๋น​ก๋ำลัง​ของ​หมู่​เขา​แหม​ซ้ำ กับ​หื้อ​อย่าง​เต๋มใจ๋​ตวย