Search form

2 โครินธ์ 8:9

9ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​แล้ว​ว่า เถิงแม้​พระองค์​มั่งคั่ง แต่​ก็​ยอม​เป๋น​คน​ตุ๊ก ย้อน​หันแก่​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​คน​มั่งคั่ง​โดย​ตี้​พระองค์​ยอม​เป๋น​คน​ตุ๊ก​ยาก