Search form

2 โครินธ์ 9

สตางค์​ตี้​ถวาย​จ้วยเหลือ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ

1แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​เขียน​เถิง​ต้าน​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ก๋าน​จ้วยเหลือ​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เลย 2ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​เต๋มใจ๋​ตี้​จะ​จ้วย​อยู่​แล้ว จึง​ได้​อู้​อวด​หมู่​ต้าน​หื้อ​กับ​หมู่​จาว​มาซิโดเนีย​ฟัง​ว่า หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​อาคายา​ ได้​เกียม​ตี้​จะ​จ้วยเหลือ​มา​ตั้งแต่​ปี๋​ตี้​แล้ว กับ​ความ​กระตือรือร้น​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​จาว​มาซิโดเนีย​ใค่​อยาก​จ้วย​ตวย 3แต่​ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​ปี้น้อง​หมู่​นี้​ไป​ก็​เปื้อ​ว่า ตี้​ข้าพเจ้า​อวด​เกี่ยวกับ​หมู่​ต้าน​นั้น​ก็​เป๋น​แต๊ กับ​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เกียม​ตั๋ว​หื้อ​พร้อม​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​ไว้​แล้ว 4บ่จาอั้น ถ้า​จาว​มาซิโดเนีย​บาง​คน​มา​กับ​ข้าพเจ้า แล้ว​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่พร้อม​เตื้อ บ่ต้อง​ว่า​เนาะ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ขาย​ขี้หน้า​มอก​ใด หมู่​เฮา​ก็​ขาย​ขี้หน้า​เหมือน​กั๋น​ตี้​ได้​มั่นใจ๋​ใน​หมู่​ต้าน​จาอี้ 5ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​ขอ​ร้อง​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​ไป​หา​หมู่​ต้าน​ก่อน แล้ว​เกียม​สตางค์​ตี้​หมู่​ต้าน​สัญญา​ว่า​จะ​บริจาค​หื้อ​พร้อม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​หา​หมู่​ต้าน เปื้อ​หื้อ​หัน​ว่า​ตี้​หมู่​ต้าน​หื้อ​นั้น​ก็​เต๋มใจ๋​หื้อ บ่ใจ้​โดน​บังคับ

6จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า คน​ตี้​หว่าน​หน้อย​ก็​จะ​เก็บเกี่ยว​ได้​หน้อย คน​ตี้​หว่าน​นัก​ก็​จะ​เก็บเกี่ยว​ได้​นัก 7กู้​คน​ก็​ควร​หื้อ​ต๋าม​ตี้​เขา​ตั้งใจ๋​ไว้ บ่ใจ้​หื้อ​โดย​ความ​เสียดาย บ่ใจ้​หื้อ​โดย​จ๋ำใจ๋​ต้อง​หื้อ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​คน​ตี้​หื้อ​ด้วย​ใจ๋​ตี้​จื้นจมยินดี 8พระเจ้า​สามารถ​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​จ๋น​เหลือ​ล้น​แก่​หมู่​ต้าน​ได้ เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​กู้​อย่าง​ตี้​จ๋ำเป๋น​สำหรับ​จีวิต​อยู่​ตลอด​เวลา กับ​มี​อย่าง​เหลือล้น​สำหรับ​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เยียะ​ดี​กู้​อย่าง 9อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“เขา​ใจ๋กว้าง​หื้อ​กับ​คน​ตุ๊กยาก

ความ​ดี​ของ​เขา​ก็​คง​อยู่​ตลอด​ไป”

10กับ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​เม็ด​พืช​กับ​คน​ตี้​หว่าน กับ​หื้อ​ของ​กิ๋น​กับ​คน​ตี้​กิ๋น ก็​จะ​หื้อ​เม็ด​พืช​แก่​หมู่​ต้าน กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​มัน​มี​นัก​ขึ้น แล้ว​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เก็บเกี่ยว​ผล​นัก​ขนาด​จาก​ความ​ใจ๋กว้าง​ของ​หมู่​ต้าน 11โดย​พระองค์​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มั่งคั่ง​ขึ้น​ใน​กู้​อย่าง เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​สามารถ​หื้อ​อย่าง​ใจ๋กว้าง​ได้​ตลอด กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หลายๆ คน​ได้​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​เฮา 12ย้อน​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​นี้ บ่ใจ้​ก้า​จ้วย​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​บ่มี​เต้าอั้น แต่​ยัง​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​บ่ย้าง​ปาก 13ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​ฮับใจ๊​จาอี้​ก็​เยียะ​หื้อ​หัน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน จึง​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​สรรเสริญ​พระเจ้า ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ใจ๋​เจื้อฟัง​ตี้​มา​จาก​ความ​เจื้อ​ใน​ข่าวดี​ของ​พระคริสต์ กับ​ย้อน​หมู่​ต้าน​หื้อ​หมู่​เขา​กับ​กู้​คน​อย่าง​ใจ๋กว้าง 14หมู่​เขา​ก็​จะ​อธิษฐาน​เปื้อ​หมู่​ต้าน​กับ​กึ๊ด​เถิง​ต้าน ย้อน​พระคุณ​อัน​เหลือล้น​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน 15ขอ​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​ของ​ประทาน​ของ​พระองค์​ตี้​ดี​เลิศ​จ๋น​เกิ๋น​จะ​อู้​ได้