Search form

2 โครินธ์ int

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​ตี้​สอง​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์ ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต้าน​ได้​อู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​จีวิต​ของ​ต้าน จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 57

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​โครินธ์ ย้อน​ว่า​มี​หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​มา​ตี้​เมือง​โครินธ์ หมู่​เขา​ได้​จุล่าย​หมู่​ผู้เจื้อ​โดย​กำ​สอน​ตี้​ผิดๆ เปาโล​จึง​อยาก​ตี้​จะ​อธิบาย​กำ​สั่งสอน​หมู่​นั้น​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ผิด หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​หมู่​นั้น​ได้​บอก​ว่า​เปาโล​บ่ใจ้​อัครทูต​แต๊ แต่​เปาโล​ก็​ได้​เขียน​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​จีวิต​ของ​ต้าน​เปื้อ​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ต้าน​เป๋น​อัครทูต​แต๊ๆ เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​แอ่ว​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​อธิบาย​เถิง​เหตุผล​ตี้​เปาโล​เปี่ยน​แผนก๋าน​ตี้​จะ​เตียว​ตาง​ไป​แอ่ว​หา​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น อย่าง​ใด​ก็​ดี​ต้าน​ได้​เขียน​บอก​หมู่​เขา เถิง​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​คือ ก๋าน​เก็บ​ฮอม​สตางค์​เปื้อ​จ้วย​เหลือ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ตุ๊กยาก​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ต้าน​สอน​ว่า​ผู้เจื้อ​ควร​จะ​จ้วย​เหลือ​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​ก่ำลัง​ตุ๊ก ต้าน​ได้​เขียน​เตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์​บ่หื้อ​เจื้อ​กำ​ของ​หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​หมู่​นั้น​ตี้​เข้า​มา​สอน​ผิด​ใน​เมือง​โครินธ์ เปาโล​ได้​เน้น​ย้ำ​ว่า ต้าน​สามารถ​ตี้​จะ​เยียะ​ก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​โดย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ต้าน​เต้าอั้น