Search form

2 ยอห์น 1:3

3ขอ​หื้อ​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระบิดา​หื้อ​พระคุณ ความ​เมตต๋า กับ​สันติสุข​กับ​หมู่​เฮา ใน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​มี​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​กับ​มี​ความ​ฮัก​ต่อ​กั๋น​และ​กั๋น