Search form

2 ยอห์น 1:6

6ความ​ฮัก​นี้​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​มา​หมายเถิง​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า กำสั่ง​นี้​คือ​หื้อ​ฮัก​กั๋น​และ​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​หมู่​ต้าน​เกย​ได้ยิน​มา​แล้ว​ตั้งแต่​เก๊า