Search form

2 ยอห์น int

คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ ยอห์น​ผู้​เป๋นอัครทูต ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-90

ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ แล้ว​ฝาก​ไว้​กับ​เปื้อน​บาง​คน​ของ​ต้าน​ตี้​ได้​มา​แอ่ว​หา​ต้าน หมู่​เขา​ได้​บอก​ต้าน​เถิง​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด​ใน​คริสตจักร​ของ​หมู่​เขา ใน​ข้อ​ตี้​นึ่ง ยอห์น​ได้​อ้างเถิง​แม่ญิง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้ แม่ญิง​คน​นี้​คง​อ้าง​เถิง​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ของ​เปื้อน​ต้าน เซิ่ง​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี

ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​เตื๋อน​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ของ​ผู้​สอน​ผิด​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​ต๋าม​คริสตจักร​ต่างๆ แล้ว​สอน​ว่า พระเยซู​คริสต์​บ่ใจ้​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ยอห์น​ได้​อ้อนวอน​ผู้เจื้อ​หื้อ​เจื้อฟัง​กำ​สั่ง​ต่างๆ ของ​พระคริสต์