Search form

2 เปโตร 1

กำตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก ซีโมน​เปโตร ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​กับ​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์

เถิง​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​ความ​เจื้อ​ตี้​มี​ก้า​นัก​ขนาด​เหมือน​เฮา ย้อน​พระเจ้า​ของ​เฮา​ตังหลาย คือ​พระเยซู​คริสต์​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​นั้น​ยุติธรรม 2ขอ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จง​มี​กับ​หมู่​ต้าน​นักๆ ขึ้น​เต๊อะ ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระเจ้า​กับ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา

พระเจ้า​หื้อ​เฮา​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์

3พระเจ้า​ใจ๊​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​จ๋ำเป๋น​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ติดต๋าม​พระองค์​แก่​เฮา ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​ย้อน​ก๋าน​ตี้​เฮา​ฮู้จัก​พระองค์ ผู้​ตี้​ฮ้อง​เฮา​มา​หื้อ​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​ความ​ยิ่งใหญ่​กับ​ความ​ดี​งาม​ของ​พระองค์ 4โดย​สิ่ง​หมู่​นี้​ละ พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระสัญญา​ตี้​มี​ก้า​กับ​ยิ่งใหญ่​แก่​หมู่​เฮา เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​หลุด​ป๊น​จาก​สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​เสื่อม​ลง เซิ่ง​เกิด​จาก​กิเลส​ตั๋ณหา​ตี้​มี​อยู่​ใน​โลก แล้ว​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระเจ้า 5ย้อน​จาอี้ หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​เอา​ใจ๋​ใส่​อย่าง​เต๋ม​ตี้ ตี้​จะ​ใจ๊​ความ​ดี​งาม​เสริม​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน กับ​ใจ๊​ความ​ฮู้​เสริม​ความ​ดี​งาม 6ใจ๊​ก๋าน​บังคับ​ตั๋ว​เสริม​ความ​ฮู้ ใจ๊​ความ​อดทน​เสริม​ก๋าน​บังคับ​ตั๋ว กับ​ใจ๊​ความ​ยำเก๋ง​พระเจ้า​เสริม​ความ​อดทน 7ใจ๊​ความ​ฮัก​เหมือน​ปี้​เหมือน​น้อง​เสริม​ความ​ยำเก๋ง​พระเจ้า ใจ๊​ความ​ฮัก​ตี้​มี​เสริม​ความ​ฮัก​ตี้​มี​ต่อ​กั๋น​เหมือน​ปี้น้อง 8ถ้า​หมู่​ต้าน​เป๋น​อย่าง​ตี้​บอก​มา​ตึงหมด​นี้​กับ​เสริม​หื้อ​เป๋น​จาอี้​นัก​ขึ้นๆ ต้าน​ก็​บ่ใจ้​คน​บ่มี​ประโยชน์ แต่​เป๋น​คน​ตี้​เกิด​ผล​แล้ว​ใน​ก๋าน​ฮู้จัก​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 9แต่​คน​ตี้​บ่ได้​เป๋น​อย่าง​ตี้​บอก​มา​ตึงหมด​นี้ ก็​เป๋น​เหมือน​คน​สายต๋า​สั้น​ใก้​บอด กับ​ลืม​ไป​ว่า​บาป​ของ​ตั๋ว พระเยซู​ล้าง​หื้อ​หมด​แล้ว 10ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​เน่อ เปื้อ​จะ​ได้​ยืนยัน​ว่า พระเจ้า​ได้​เลือก​กับ​ฮ้อง​ต้าน​หื้อ​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอั้น หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​วัน​หลง​ตาง​ไป​จาก​พระเจ้า 11กับ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​มี​สิทธิ์​เต๋ม​ตี้​ตี้​จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​นิรันดร์​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา

12ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​ติกๆ ใน​เรื่อง​หมู่​นี้ เถิงแม้​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้​ดี​กับ​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ความ​จริง​นั้น​ตี้​ได้ฮับ​แล้ว​ก็​ต๋าม 13ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​นี้ ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​ควร​จะ​เตื๋อน​ความ​จ๋ำ​ของ​หมู่​ต้าน​ไป​ติกๆ 14ย้อน​ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า แหม​บ่เมิน​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ต๋าย ต๋าม​ตี้​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​ได้​บอก​ข้าพเจ้า​อย่าง​เปิดเผย​ไว้​แล้ว 15จาอั้น ข้าพเจ้า​จึง​ต้อง​ฮิ​เตื๋อน​ต้าน​หื้อ​กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​หมู่​นี้​อยู่​ตลอด หลัง​จาก​ตี้​ข้าพเจ้า​ต๋าย​ไป​แล้ว

ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเยซู

16เมื่อ​หมู่​เฮา​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​นั้น หมู่​เฮา​บ่ได้​เล่า​นิยาย​สายเจี้ย​ตี้​คน​แต่ง​ขึ้น​มา​อย่าง​ดี​เน่อ แต่​หมู่​เฮา​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​กับ​ต๋า​ตั๋ว​เก่า 17ก็​คือ​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​กำ​สรรเสริญ​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​นั้น มี​เสียง​จาก​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​สูงสุด อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​ปอใจ๋​ต้าน​นัก​ขนาด​เน่อ” 18หมู่​เฮา​เอง​ก็​ได้ยิน​เสียง​จาก​ฟ้า​สวรรค์​นั้น ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​กับ​พระองค์​อยู่​บน​ดอย​ศักดิ์สิทธิ์​นั้น 19จาอั้น หมู่​เฮา​จึง​มี​ความ​มั่นใจ๋​นัก​ขึ้น​ใน​กำ​ตวายตั๊ก​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​เกย​บอก​ไว้ ก็​เป๋น​ก๋าน​ดี​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​เอา​ใจ๋​ใส่​ใน​กำ​หมู่​นั้น ย้อน​กำ​หมู่​นั้น​ก็​เผียบ​เหมือน​แสง​ส่อง​แจ้ง​ใน​ตี้​มืด จ๋น​กว่า​วัน​นั้น​จะ​แจ้ง​เจ๊า กับ​แสง​ของ​พระคริสต์​จะ​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน 20แต่​หมู่​ต้าน​ต้อง​เข้าใจ๋​ข้อ​นี้​ก่อน​ว่า ใผ​จะ​ตี๋​ความหมาย​กำ​ทำนาย​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ใน​พระคัมภีร์​เอา​คน​เดียว​บ่ได้ 21ย้อน​ว่า​กำ​ทำนาย​หมู่​นี้​นั้น เขา​บ่ได้​กึ๊ด​ขึ้น​มา​คน​เดียว แต่​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ดลใจ๋​หื้อ​เขา​อู้​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า